Barion Pixel Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Magyarországi Evangélikus Egyház (székhely: 1085 Budapest, Üllői út 24., adószám: 19719483-2-42), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett perselypenz.lutheran.hu adománygyűjtő weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.
Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://perselypenz.lutheran.hu) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról: https://perselypenz.lutheran.hu/site/aszf

1. A Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Magyarországi Evangélikus Egyház
A szolgáltató székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 24.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: adomany@lutheran.hu
Egyházi nyilvántartási száma az EMMI-nél: 3/2012
Adószáma: 19719483-2-42
Telefonszáma: 06-1-483-2260
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Magyarországi Evangélikus Egyház, 1085 Budapest, Üllői út 24.

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
2.2. A jelen Szabályzat 2020. április 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
2.3. A perselypenz.lutheran.hu adománygyűjtő weboldal teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek) szerzői jogvédelem alá esik, ezért kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!
2.4. Szolgáltató legalább 99%-os rendelkezésre állást biztosít az adománygyűjtő weboldal számára.
2.5 Adatkezelési szabályok: a weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://perselypenz.lutheran.hu/site/adatkezeles

3. Adományozás

3.1. Felhasználó a weboldalon történő adományozásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
3.2. Felhasználó a adományozás során köteles a saját, valós adatait megadni. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármilyen problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
3.4. Az adománygyűjtő weboldalon nincsen regisztráció.

4. Termékek, szolgáltatások köre

4.1. Az adománygyűjtő weboldal adományozást tesz lehetővé, a felhasználó által kiválasztott Ft összeggel, a felhasználó által kiválaszott egyházközség számára. Az adományozásért nem kérhető ellenszolgáltatás.

5. Az adományozás menete

5.1. Felhasználó regisztráció nélkül megkezdheti a adományozást. Az adománygyűjtő weboldal nyitóoldalán adhatja meg személyes adatait, az adományozni kívánt összeget, az adományozás célját és kiválaszthatja, melyik evangélikus egyházközségnek kívánja adományozni. A nyitóoldalon kell jóváhagyni az ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató elfogadását.

5.2. A következő oldalon ellenőrzés következik, képi védelemmel, a spamek és egyéb gépi úton történő adatbeküldési kísérletek kiszűrése végett. A képi védelem (captcha) sikeres igazolását követően kerül sor a bankkártyás fizetésre.

5.3. Fizetési módok

Bankkártyás fizetés Barionnal: Felhasználónak lehetősége van az adományozandó összeget online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

5.4. A bankkártyás fizetést követően felhasználó a Barion oldaláról visszairányításra kerül a https://perselypenz.lutheran.hu adománygyűjtő odalra. Itt megjelenítjük a bankkártyás fizetési tranzakció eredményét.

6. Az adományozások feldolgozása

6.1. Az adományok a Magyarországi Evangélikus Egyházhoz érkeznek be. Az egyház kötelezettséget vállal arra, hogy 30 napon belül továbbítja az adományokat a kiválasztott egyházközségeknek.

7. Panaszkezelés rendje

7.1. Adománygyűjtő weboldalunk célja, hogy valamennyi adományt az adományozó teljes megelégedettsége mellett továbbítsunk a kiválasztott egyházközségnek. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van ennek teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
7.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az adományozó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja az adományozónak.
7.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

8. Vegyes Rendelkezések

8.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
8.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
8.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
8.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
11.5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató perselypenz.lutheran.hu nevű adománygyűjtő weboldala Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog.